درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 20 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● نويد


شب، بستر نرم فکر است.

ما کوريم يا خورشيد ابرْ‌گير است؟

ما قربانيان کم و زياده‌روی‌های خويشيم.

تا آخر سرگرم نويدهايی بود که به خود می‌داد.

چه‌قدر ضرب‌درتقسيم ديگران، منهای جمع می‌شويم.