درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 21 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● مبادا


بی‌نهايت وقت، براي وقت نداشتن هست!

طَشتِ رسوايي مدرن، از بامِ ماهواره مي‌اُفتد.

تن پوشِ نيت از دوختنِ تكه‌ حرف‌‌هاي مبادا فراهم است.

در صدرنشينی‌ی خرافه، مکتبِ شيطان را چه نياز به تبليغ؟

با احدي تسويه‌حساب نكرد؛ گفت آن‌طرف يكجا به حساب‌اش مي‌رسند.