درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 27 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● شكرانه


فكر بد نمی‌كند؛ بد فكر می‌كند.

هنوز تودل بروترين چيز چاقو است.

براي قبولی در پذيرش، عكس خود را برد.

نفرين پرنده در قفس، شُكرانهْ‌ آوازِ آب و دانه‌ قلمداد می‌شود.

ُپتك، سندان را پرطنین می‌كوبد تا آهن گداخته حساب دستش بيايد.