درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 5 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● عطر


گذشته نمی گذرد؛ حتي تا تهِ آينده!

طلاق، دو راهیِ بازِ بن بست است.

چراغِ سوسوزن، تزريقِ شب ‌كرده است.

ياسِ رازقی عطري است كه گل‌ هم مي‌دهد.

فقط محضِ تفريحي تلخ، موش گاهي گرازتر است.