درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 8 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● بدهكار


رسانه‌ها هم بت سازند هم بت شكن!

در هول و هراس، همه چيز خوبد است!

اگر زيبايی‌ نبود، آينه، به چه پز می‌داد؟

گويا ما از پرده‌ی سينما بيرون آمده‌ايم، نه او از ما.

اموات، بدهكار به خاك می‌روند؛ تا جنين‌ها، طلبكار برويند.