درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 18 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● سيفون


نكند در ايستگاهی عوضی پياده شديم!

شيشه ديگر بينی و آينه خودبينی می‌نماياند.

دير نخواهد بود ناممكنی‌ی تشخيص شب و روز!

لطفاً آخرين نفر كه بيرون آمد، سيفون تاريخ را بكشد!

چه اصراری دارد جامعه همه را به شكلی متفاوت هم‌شكل كند؟