درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 19 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● تفاوت


خودخواهی‌ی‌ آينه در آينه‌ی من كو؟!

هر روز زندگی‌ی جاهلي‌ی جديدی آغاز می‌شود.

سودِ سرشار، شبكه‌شبكه خرافه بازتوليد مي‌كند!

تفاوت، كمي عدالت اما بی‌تفاوتی عين بی‌عدالتی است.

از ديدِ خدا فروش، هركه برداشت نابي از خدا دارد، ملحد است.