درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 21 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● شاخ


كاغذِ سفيد، قلمِ باردار را به وضع‌حمل می‌خواند.

از ديدِ جيوه، اصل آينه است، تصوير، بود بود، نبود نبود!

زمين، كي خسته می‌شود از تكرارِ بلع گوشت و دفع سبزی.

آهسته برو و نيا وگرنه گربه‌ی تازه به دوران رسيده، شاخ‌ات می‌زند!

زماني تبعيض نژادی بر مبنای رنگِ پوست بود، حالا رنگِ پوستِ پول.