درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 1 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● بهار


اتفاقاً ترسوها می‌ترسانند.

جای ما جايی ميان جای ما خالی‌است.

در بازی پنجره، به نجواي جهان گوش كن!

در بهاران می‌شود روئيدن خود را تماشا كرد.

قدرت، رفاقت نمی‌شناسد؛ مگر قدرتش بيشتر باشد.