درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 8 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● ديدار


بی‌مرگی، زحمتِ مرگ دارد.

ديدارهای اتفاقي بهانه‌گيرند.

كتابِ چاپلوس تا هزار چاپ، نانوشته است.

يك شعر نابِ حيا، به مرامِ چشمْ‌بازی بدهكاريم.

دولت‌ها پدران ما نيستند؛ به فرزند‌ناخلفْ‌خوانده‌گی قبولمان كرده‌اند.