درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 9 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● حسادت


هر روز چه‌قدر فراموشي به ياد نمی‌آيد!

بهينْ گفت آن گفت كه در گفت نگنجد.

گاهی زورِ ممكن، حرص ناممكنی را درمی‌آورد.

ملك‌الموت بابت خودكشي‌ها، اضافه‌كار نمی‌گيرد.

جداً حسادت برانگيز است چهره‌ای كه از خود برای ديگران می‌سازيم!