درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 11 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● نقص


اگر اميد پايان نبود، اراده‌ی آغاز پايان می‌گرفت.

از مجموع چند ناقص هيچ كاملی به وجود نمی‌آيد.

احتمالاً اين بال‌ِ كلاغ از آن بال‌ِ كلاغ مساوی‌تر است.

رابطه‌ِ عقلانيت و سرسپردگي، مثل رابطهِ آنچه بايد باشد و آنچه هست است.

شتر كوهانش را عمل نمی‌كند، چون دركی از زيبايی‌شناسی‌‌ی پستی و بلندی‌ها ندارد.