درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 20 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● زحمت


بايد حال بی‌حالی را گرفت!

در بی‌نوری دركی از تاريكی نيست.

پشيمانی اساساً پشيمان است از پشيمانی!

شِكستِ تُنگ تقصير لوندی‌ی ماهی است يا پنجه‌ی عطش؟

دور نيست كه انگشت اول كليد سوّم را بزند و همه زحمت را كم كنيم.