درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 28 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● بخار


پا چطور از دست می رود؟

من رفتم؛... مزاحم جهان نشويد!

ظاهراً صلح مكاران ِبرابر، پايدارتر است!

آنقدر شناختمت كه بفهمم نخواهی‌ام شناخت!

بخار اعلام كرد: مِه، هووي پرهای‌وهو و گريان ابر نيست.