درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 29 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● بغض


واقعاً پليدی يك الزام است؟

شبِ ديجور، روزگارِ خوابيده است.

بُغض بعضی مصائب در بعد می‌تركد.

كدام حكم بر قاتلين عشق و معرفت جاری است؟

بخت يار خوبی است؛ اگر به وقت بيايد؛ بی‌بختك و بيدار!