درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 31 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● منّت


نتوانستن همان نخواستن است.

ماه‌گرفتگی مختص زمين‌گير است.

كفشدوزك منّت‌پذير چرم گاو نيست.

سنجاقک ها درکی از "فردا می بينمت" ندارند.

شورِ خام دنبال مقصر است؛ شعورِ پخته دنبال تقصير.