درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 9 اردیبهشت 1387
موضوع: براده‌ها
● افسانه


معشوقی ماندگارتر از شب كيست؟

از چهارسو، چراغ‌ قرمز، زرد كرده‌است.

چرا به ما گفتند ضحاك ماردوش افسانه بود؟

خواجگان در رستخيز يا شاكی‌اند يا بلاتكليف‌!

كر، صدابين است؛ كور صداياب؛ شنوا دهن‌بين!