درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 5 دی 1387
موضوع: براده‌ها
● استراحت


درخت بازنشسته در نيمکت پارک استراحت می کند.